AUTORITZACIÓ MENORS

     

 

AUTORITZACIÓ PER A MENORS D’EDAT PARTICIPANTS EN LA   13a CURSA DEL FOC

DADES DEL PARE, MARE, TUTOR/A:

Nom __________________ Cognoms_______________________________________________

DNI ________________ Telèfon ____________________

E‐mail ___________________________ Adreça ______________________________________

Població ________________________________________ Codi postal ____________________

DADES DEL MENOR:

Nom __________________ Cognoms ______________________________________________

DNI ________________ ________Data de naixement _________________________________

MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZO que el meu fill/a, tutelat/da, les dades del qual han estat assenyalades, pugui participar a la 13a CURSA DEL FOC de conformitat amb allò establert al reglament de la cursa i la inscripció de l’esdeveniment esportiu, prèviament emplenada, i eximeixo de responsabilitat expressament al Club Atletisme Olesa i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat dels danys i perjudicis que el menor pogués causar a terceres persones, així com dels danys que aquest pogués patir com a conseqüència de l’activitat física en la qual participa.

Olesa de Montserrat, ___________ de _____________________ de 2019.

Signatura pare/mare, tutor/a:

ARXIU  -> AUTORITZACIÓ PER A MENORS